Samikshaa
Here is latest pics of Kannada film 99 heroine Samikshaa (aka) Samiksha.

Diffusé par Adcash